הקרן לסיוע לעסקים קטנים – סקר לווים דוח מסכם 2009

תקציר מנהלים

דו ח זה מסכ את פעילות הקר לסיוע עסקי קטני מיו התחלת הפעילות באוקטובר 2003 ועד לסו$ שנת 2009 .הסקר בוח בצורה יסודית את הבקשות שנדונו בוועדת האשראי עד וכולל ה % 31 בדצמבר 2009 .מאחר ובמהל& החודשי הראשוני של פעולת הקר בשלהי 2003 הפעילות היתה בחיתוליה ובעיקר התחיל תהלי& של התעניינות בקר והגשת בקשות, נית לראות את הדו”ח כסיכו של שש שני בפועל . בסעיפי הרלבנטיי התבצעה הפרדה בי הבנקי על מנת להציג תמונה שלמה יותר של הפעילות בקר . כמו כ נערכה השוואה תקופתית על בסיס שנתי, במסגרתה נבחנו נתוני הפעילות בשנת 2009 אל מול שני קודמות בפעילות הקר .

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם
דילוג לתוכן